รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรานายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง 038517280 
002สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการนายวรพจน์ สิงหราช 023826100 
101โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ 023137222 
102โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรงนายวิสูตร ยอดสุข 023943916 
103โรงเรียนสตรีสมุทรปราการนางสาวชลารักษ์ สายอุทัศน์ 0238800301 
104โรงเรียนสมุทรปราการนายสมชาย ทองสุทธิ์ 023950016 
105โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยานางสาววันเพ็ญ สุวรรณผู 0238908001 
106โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการนายศุภากร เมฆขยาย 023830166 
107โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกนางนิตยา มั่นชำนาญ 024632984 
108โรงเรียนวัดทรงธรรมนายประภาส กรุดพันธ์ 024633345 
109โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีนายกิตติ จันทร์สูตร์ 028185270 
110โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์นางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา 024259459 
111โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคมนายสายัณห์ เรือนเรือง 028156936 
112โรงเรียนสาขลาสิทธีราอุปถัมภ์นางสุวรรณี กลิ่นหอม 028484380 
113โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์นายดำรง ศรพรม 023239477 
114โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการนางรุ่งสุรีย์ สิงหราช 023944701 
115โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการนางจิรภา สบายดี 02347416668 
201โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนายวิชาญ กิ่งก้าน 0233818756 
202โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมนายวิโรจน์ จำปาทอง 0270861189 
203โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี  0273936601 
204โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์นายพงศ์รพี ปรีดานนท์ 0233012756 
205โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสวาท สุขวิชัย 023833273 
206โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงนายกวีวัฒน์ ฤาชัยลาม 0275115047 
207โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมนางสุภาพร รัตน์น้อย 023127109 
208โรงเรียนราชวินิตบางแก้วนายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์ 023165010 
210โรงเรียนราชวินิติสุวรรณภูมิ  023272318 
211โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) สมุทรปราการนางบุศรินทร์ แสงใหญ่ 023151456 
301โรงเรียนดัดดรุณีนางปนัดดา มักสัมพันธุ์ 038512547 
302โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีนายปิยราช สืบเชื้อวงค์ 038515941 
303โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา  038592161 
305โรงเรียนเบญจมมราชรังสฤษฏิ์ 2นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ 038981614 
306โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสาร วิทยานายวนิชชัย แก่นภมร 038593149 
308โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 5นางอภิญญา นิยม 038517197 
309โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง 038511559 
310โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์นางสาวมนรัตน์ แก้วเกิด 038502213 
311โรงเรียนดอนฉิมพลีวิทยาคม  038585128 
312โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยานางสาวเพชรรัตน์ สุขประเสริฐ 038581109 
313โรงเรียนไผ่ดำวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนายสมภพ ดวงชอุ่ม 038132073 
314โรงเรียนหมอนทองวิทยานางดวงรัตน์ ชิตเจริญ 038513055 
315โรงเรียนบางปะกง ( วิทยายน )  038531400 
316โรงเรียนผาณิตวิทยา  038131841 
317โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลนางสาววัชนี ชูสุวรรณ 038577021 
318โรงเรียนวิทยราษฎร์รังสรรค์นายสมศักดิ์ สนกนก 038587096 
401โรงเรียนบางคล้าพิทยาคมนายสรวีย์ สุริยวงศ์ 038541138 
402โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามนายใย ยศยิ่ง 038527268 
403โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรานายกัณฑพัฒน์ ทองเพชร 038502060 
404โรงเรียนพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา )นายพเยาว์ เกตานนท์ 038551127 
405โรงเรียนหนองแหนวิทยานายวัฒนพงษ์ คชปักษี 038523385 
406โรงเรียนราชสาส์นวิทยานายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์ 038591078 
408โรงเรียนสนามชัยเขตนายโกศล วรพุฒ 038552432 
409โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมนายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์ 038589123 
410โรงเรียนไผ่แก้ววิทยานายไววิทย์ น้ำถ้ำพลอย 038589255 
411โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยานายวรรณรัตน์ เหลือศิริ 038502009 
412โรงเรียนมัธยมวัณวรี 3 ฉะเชิงเทราว่าที่ร้อยตรีฐปนนท ยิ่งชนะ 0385560612 
413โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมนางสาวปนัดดา อภิชาสิริกุล 038515609