รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6นายวรพจน์ สิงหราช 038517280 
101นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ 023137222 
102มัธยมวัดด่านสำโรงนายแมน มั่นคง 023943916 
103สตรีสมุทรปราการนายวุฒิชัย วันทมาตย์ 0238800301 
104สมุทรปราการนายไพรัตน์ ก้อนทองคำ 023950016 
105หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยานางรุ่งสุรีย์ สิงหราช 0238908001 
106เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ  023830166 
107ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกนางนิตยา มั่นชำนาญ 024632984 
108วัดทรงธรรม  024633345 
109วิสุทธิกษัตรีนายกิตติ จันทร์สูตร์ 028185270 
110ป้อมนาคราชสวาทยานนท์  024259459 
111มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคมนายประภาส กรุดพันธ์ 028156936 
112สาขลาสุทธิราอุปถัมภ์  028484380 
113มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์นางสาวชลารักษ์ สายอุทัศน์ 023239477 
114เทพศิรินทร์ สมุทรปราการนายบรรหาร เอี่ยมสอาด 023944701 
115ปทุมคงคานายสงัด ประวุฒิ 02347416668 
201นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนายสมชาย ทองสุทธิ์ 0233818756 
202บางบ่อวิทยาคมนายสมชัย อภิรัตนาชัย 0270861189 
203เปร็งวิสุทธาธิบดี  0273936601 
204หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์นายวิสูตร ยอดสุข 0233012756 
205บางแก้วประชาสรรค์นายวิชาญ กิ่งก้าน 023833273 
206บางพลีราษฎร์บำรุง  0275115047 
207พูลเจริญวิทยาคมนางสุภาพร รัตน์น้อย 023127109 
208ราชวินิตบางแก้วนายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ 023165010 
210ราชวินิตสุวรรภูมินางบุศรินทร์ แสงใหญ่ 023272318 
211บดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ 023151456 
301ดัดดรุณีนางปนัดดา มักสัมพันธุ์ 038512547 
302เตรียมอุดมศักษาเปร็งวิสุทธาธิบดีนายพงศ์รพี ปรีดานนท์ 038515941 
303เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรานางดวงรัตน์ ชิตเจริญ 038592161 
305เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ 038981614 
306เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยานายวนิชชัย แก่นภมร 038593149 
308เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5นายใย ยศยิ่ง 038517197 
309วัดโสธรวรารามวรวิหาร  038511559 
310การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์( อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี 253นางสาววัชนี ชูสุวรรณ 038502213 
311ดอนฉิมพลีวิทยาคมนายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์ 038585128 
312บางน้ำเปรี้ยววิทยานายวิโรจน์ จำปาทอง 038581109 
313ไผ่ดำวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนายวิเชียร นิกรประเสริฐ 038132073 
314หมอนทองวิทยา  038513055 
315บางปะกง ( บวรวิทยายน )ว่าที่ร้อยเอกภูวเดช นิธิธานนท์ 038531400 
316ผาณิตวิทยานางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา 038131841 
317พุทธิรังสีพิบูลนางอมรวดี สินเจริญ 038577021 
318วิทยราษฎร์รังสรรค์นายสมศักดิ์ สนกนก 038587096 
401บางคล้าพิทยาคม  038541138 
402วัดเปี่ยมนิโครธาราม  038527268 
403กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา  038502060 
404พนมสารคาม ( พนมอดุลวิทยา )นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์ 0385511270819828347
405หนองแหนวิทยานายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล 038523385 
406ราชสาส์นวิทยานายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์ 038591078 
408สนามชัยเขตว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง 038552432 
409แปลงยาวพิทยาคมนายพเยาว์ เกตานนท์ 038589123 
410ไผ่แก้ววิทยานายกัณฑพัฒน์ ทองเพชร 038589255 
411หนองไม้แก่นวิทยานายนิพัฒน์ จริงจิตร 038502009 
412มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรานายโกศล วรพุฒ 0385560612 
413ก้อนแก้วพิทยาคม  038515609