รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6นางรำเพย สิงห์น้อย 038517280 
101นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ 023137222 
102มัธยมวัดด่านสำโรงนายเกษม วิจิโน 023943916 
103สตรีสมุทรปราการนายพิชัยชาญ สำราญเวชพร 0238800301 
104สมุทรปราการนายไพรัตน์ ก้อนทองคำ 023950016 
105หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยานายสมชาย ทองสุทธิ์ 0238908001 
106เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการนางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย 023830166 
107ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกนางนิตยา มั่นชำนาญ 024632984 
108  0246333456 
109วิสุทธิกษัตรีว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วั 028185270 
110ป้อมนาคราชสวาทยานนท์นายวรพจน์ สิงหราช 024259459 
111มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม  028156936 
112สาขลาสุทธิราอุปถัมภ์นางสาวชลารักษ์ สายอุทัศน์ 028484380 
113มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์  023239477 
114เทพศิรินทร์ สมุทรปราการนายบรรหาร เอี่ยมสอาด 023944701 
115ปทุมคงคานางดารารัตน์ ชุติวัฒนเศรษฐ์ 02347416668 
201นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนางวรฉาย ทองคำ 0233818756 
202บางบ่อวิทยาคมนายสมเกียรติ ภู่เจริญ 0270861189 
203เปร็งวิสุทธาธิบดีนางกัญญาพัชร โชติภาคินเศรษฐ์ 0273936601 
204หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์นายสมชัย อภิรัตนาชัย 0233012756 
205บางแก้วประชาสรรค์นายวิชาญ กิ่งก้าน 023833273 
206บางพลีราษฎร์บำรุง  0275115047 
207พูลเจริญวิทยาคม  023127109 
208ราชวินิตบางแก้วนางสาวธัญญาวดี พนมเขต 023165010 
209  023151456 
210ราชวินิตสุวรรภูมินายอาริยะ อุทัยวรรณ 023272318 
211บดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ 023151456 
301ดัดดรุณีนางปนัดดา มักสัมพันธุ์ 038512547 
302เตรียมอุดมศักษาเปร็งวิสุทธาธิบดีนายพงศ์รพี ปรีดานนท์ 038515941 
303เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรานางดวงรัตน์ ชิตเจริญ 038592161 
304ว่าที่พันตรีกุลชาติ นุ่มเจริญ 038511249 
305เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ 038981614 
306เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา  038593149 
307นายวรรณไชย์ พิเนตร์ 038513787 
308เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5  038517197 
309วัดโสธรวรารามวรวิหารนางนันทพร เย็นประสิทธิ์ 038511559 
310การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์( อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี 253นางปราณี ยืนยั่ง 038502213 
311ดอนฉิมพลีพิทยาคมนายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์ 038585128 
312บางน้ำเปรี้ยววิทยานายวิโรจน์ จำปาทอง 038581109 
313ไผ่ดำวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนายวิเชียร นิกรประเสริฐ 038132073 
314หมอนทองวิทยา  038513055 
315บางปะกง ( บวรวิทยายน )นางสุวิมล ปัทมาวิวัฒน์ 038531400 
316ผาณิตวิทยาคมนางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา 038131841 
317พุทธิรังสีพิบูลนางอมรวดี สินเจริญ 038577021 
318วิทยราษฎร์รังสรรค์นายสมศักดิ์ สนกนก 038587096 
401บางคล้าพิทยาคมนายวิชัย ยอดปัญญา 038541138 
402วัดเปี่ยมนิโครธารามนายสุวิทย์ ชัยรัตน์ 038527268 
403กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรานายไชยสิทธิ์ ไพบูลย์ 038502060 
404พนมสารคาม ( พนมอดุลวิทยา )  038551127 
405หนองแหนวิทยานายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล 038523385 
406ราชสาส์นวิทยาว่าที่ร้อยตรีฐปนนท ยิ่งชนะ 038591078 
408สนามชัยเขตว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง 038552432 
409แปลงยาวพิทยาคมนายพเยาว์ เกตานนท์ 038589123 
410ไผ่แก้ววิทยานายกัณฑพัฒน์ ทองเพชร 038589255 
411หนองไม้แก่นวิทยานายนิพัฒน์ จริงจิตร 038502009 
412มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทราว่าที่ร้อยเอกภูวเดช นิธิธานนท์ 0385560612 
413ก้อนแก้วพิทยาคมนางสาวไทรงาม ประมวลศิลป์ชัย 038515609