รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรานายวรพจน์ สิงหราช 038517280 
002สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการนายวิทยา อรุณแสงฉาน   
101นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ 023137222 
102มัธยมวัดด่านสำโรงนายวิสูตร ยอดสุข 023943916 
103สตรีสมุทรปราการนางสาวชลารักษ์ สายอุทัศน์ 0238800301 
104สมุทรปราการนายไพรัตน์ ก้อนทองคำ 023950016 
105หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยานางสาววันเพ็ญ สุวรรณผู 0238908001 
106เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการนายศุภากร เมฆขยาย 023830166 
107ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกนางนิตยา มั่นชำนาญ 024632984 
108วัดทรงธรรมนายประภาส กรุดพันธ์ 024633345 
109วิสุทธิกษัตรีนายกิตติ จันทร์สูตร์ 028185270 
110ป้อมนาคราชสวาทยานนท์นายกวีวัฒน์ ฤาชัยลาม 024259459 
111มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคมนายสายัณห์ เรือนเรือง 028156936 
112สาขลาสุทธิราอุปถัมภ์นางสุวรรณี กลิ่นหอม 028484380 
113มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์นายดำรง ศรพรม 023239477 
114เทพศิรินทร์ สมุทรปราการนางรุ่งสุรีย์ สิงหราช 023944701 
115ปทุมคงคานางจิรภา สบายดี 02347416668 
201นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนายสมชาย ทองสุทธิ์ 0233818756 
202บางบ่อวิทยาคมนายสงัด ประวุฒิ 0270861189 
203เปร็งวิสุทธาธิบดี  0273936601 
204หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์นายพงศ์รพี ปรีดานนท์ 0233012756 
205บางแก้วประชาสรรค์ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสวาท สุขวิชัย 023833273 
206บางพลีราษฎร์บำรุงนายวิชาญ กิ่งก้าน 0275115047 
207พูลเจริญวิทยาคมนางสุภาพร รัตน์น้อย 023127109 
208ราชวินิตบางแก้วนายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์ 023165010 
210ราชวินิตสุวรรภูมินางบุศรินทร์ แสงใหญ่ 023272318 
211บดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ 023151456 
301ดัดดรุณีนางปนัดดา มักสัมพันธุ์ 038512547 
302เตรียมอุดมศักษาเปร็งวิสุทธาธิบดีนายปิยราช สืบเชื้อวงค์ 038515941 
303เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา  038592161 
305เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ 038981614 
306เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยานายวนิชชัย แก่นภมร 038593149 
308เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5นางอภิญญา นิยม 038517197 
309วัดโสธรวรารามวรวิหารว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง 038511559 
310การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์( อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี 253นางสาวมนรัตน์ แก้วเกิด 038502213 
311ดอนฉิมพลีวิทยาคมนางสาววัชนี ชูสุวรรณ 038585128 
312บางน้ำเปรี้ยววิทยานางสาวเพชรรัตน์ สุขประเสริฐ 038581109 
313ไผ่ดำวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนายสมภพ ดวงชอุ่ม 038132073 
314หมอนทองวิทยานางดวงรัตน์ ชิตเจริญ 038513055 
315บางปะกง ( บวรวิทยายน )ว่าที่ร้อยเอกภูวเดช นิธิธานนท์ 038531400 
316ผาณิตวิทยา  038131841 
317พุทธิรังสีพิบูลนางอมรวดี สินเจริญ 038577021 
318วิทยราษฎร์รังสรรค์นายสมศักดิ์ สนกนก 038587096 
401บางคล้าพิทยาคมนายสรวีย์ สุริยวงศ์ 038541138 
402วัดเปี่ยมนิโครธารามนายใย ยศยิ่ง 038527268 
403กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรานายกัณฑพัฒน์ ทองเพชร 038502060 
404พนมสารคาม ( พนมอดุลวิทยา )นายพเยาว์ เกตานนท์ 038551127 
405หนองแหนวิทยานายวัฒนพงษ์ คชปักษี 038523385 
406ราชสาส์นวิทยานายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์ 038591078 
408สนามชัยเขตนายโกศล วรพุฒ 038552432 
409แปลงยาวพิทยาคมนายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์ 038589123 
410ไผ่แก้ววิทยานายไววิทย์ น้ำถ้ำพลอย 038589255 
411หนองไม้แก่นวิทยานายวรรณรัตน์ เหลือศิริ 038502009 
412มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทราว่าที่ร้อยตรีฐปนนท ยิ่งชนะ 0385560612 
413ก้อนแก้วพิทยาคมนางสาวปนัดดา อภิชาสิริกุล 038515609