ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวปัณณพร ศุกระสรมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทราท่ายางวิทยา สพม.10
2นายอภิวัฒน์ เกิดอำแพงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6สำนักงานปลัดก.สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
3นางสาวบุณยวีร์ ลำสันราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.28
4นายกฤษฎา อินธิฤทธิ์ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกมัธยมวานรนิวาส สพม.23
5นายอัศวิน กิ่งจำปาราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกลาออกจากราชการ 
6นายอนุเทพ ขุนจันทร์วิสุทธิกษัตรีลาออกจากราชการ 
7นางสาวขวัญนภา ธนะวัฒน์พุทธิรังสีพิบูลลาออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 06/02/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6