ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวปัณณพร ศุกระสรมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทราท่ายางวิทยา สพม.10
2นายอภิวัฒน์ เกิดอำแพงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6สำนักงานปลัดก.สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
3นางสาวบุณยวีร์ ลำสันราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.28
4นายกฤษฎา อินธิฤทธิ์ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกมัธยมวานรนิวาส สพม.23
5นายอัศวิน กิ่งจำปาราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกลาออกจากราชการ 
6นายอนุเทพ ขุนจันทร์วิสุทธิกษัตรีลาออกจากราชการ 
7นางสาวขวัญนภา ธนะวัฒน์พุทธิรังสีพิบูลลาออกจากราชการ