ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวิเชียร บัวจันทร์นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการถึงแก่กรรม 
2นางสาวฮาสาน๊ะ ชูอ่อนพูลเจริญวิทยาคมลาออกจากราชการ 
3นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่นพูลเจริญวิทยาคมลาออกจากราชการ 
4นางอัจฉรา สำราญสตรีสมุทรปราการลาออกจากราชการ 
5นางอภิรดี เปรมานุพันธ์สมุทรปราการลาออกจากราชการ 
6นางสาวจุฑามาศ คงฉ้งบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการลาออกจากราชการ 
7นางยุวดี อัสราษีวิสุทธิกษัตรีลาออกจากราชการ 
8นางสาวทัศนีย์ ช่างชุบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศึกษาธิการภาค3 สป.
9นายสัจจา จุ่นบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศึกษาธิการภาค3 สป.
10นางสาวนิจจารีย์ วงษ์กาฬสินธุ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศึกษาธิการภาค3 สป.
11นางสาวอภัยวรรณ พลธิราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศึกษาธิการภาค3 สป.
12นายวรพงษ์ ครุฑปราการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศึกษาธิการภาค3 สป.
13นางจันทรา เกียรติลุนสงฆ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศึกษาธิการภาค3 สป.
14นายโชคชัย พรหมมากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศึกษาธิการภาค3 สป.
15นางสาวอัจฉรา สำราญเฟื่องสุขเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2ศึกษาธิการภาค3 สป.