ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายพิบูลย์ ตัญญบุตรพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)ลาออกจากราชการ 
2นางสาววนิดา พรหมชามัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์บ้านปุน สพป.ศรีสะเกษ 4
3นายธวัชชัย อุ่นทะเลบางบ่อวิทยาคมเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม.32
4นางสาวปุณยาพร กุลดามัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์มัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม.31
5นายเจนศิรา ทองสุกวิสุทธิกษัตรีพนัสพิทยาคาร สพม.18
6นางสาวอังศุธร อึ้งตระกูลป้อมนาคราชสวาทยานนท์พระธาตุบังพวนวิทยา สพม.21
7นางสาวทักษิณา ศรีโลห้อการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชวังสามหมอวิทยาคาร สพม.20
8นางสาวทตยาภรณ์ รัฐนันทมงคลบางปะกง(บวรวิทยายน)บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม.18
9นางรวมพร ผิวจิตรดัดดรุณีสตรีทุ่งสง สพม.12
10นางสาววาสนา ผลาผลสนามชัยเขตหนองหินวิทยาคม สพม.19
11นางวชิราพร เรียงไธสงปทุมคงคาปราจิณราษฎรอำรุง สพม.7
12นางสาวนฤมล แก้วมากวิสุทธิกษัตรีปราจิณราฎรอำรุง สพม.7
13นางสาวอรธิณี เนยอิ่มบางบ่อวิทยาคมตาคลีประชาสรรค์ สพม.42
14นางสาวสมพร ติบรรณ์มัธยมวัดด่านสำโรงปราณิณราษฎรอำรุง สพม.7
15นางสาวธิดารัตน์ สุขศรีทองบางบ่อวิทยาคมร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒนก์ สพม.12
16นางสาวพันธุ์ทิวา กวินชวนชิดมัธยมวัดด่านสำโรงสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม.3
17นางสาวนันทวรรณ บัวน่วมนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการถึงแก่กรรม