ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสายทิพย์ ใหม่น้อยปทุมคงคาลาออกจากราชการ 
2นางชูขวัญ รัตนพิทักษ์ธาดาสตรีสมุทรปราการวัดมหาวงษ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
3นายวิสูตร ยอดสุขสมุทรปราการวัดบางหญ้าแพรก สพป.สมุทรปราการ เขต 1
4นายวรัญญู อติศักดิ์กุลสมุทรปราการวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป.สมุทรปราการ เขต 1
5นางสาวกนกวรรณ โกนาคมนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
6นายสัชฌุกร ตันติธนวรพงศ์นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการคลองบางกะอี่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
7นายประยุทธ ติณรัตน์เปร็งวิสุทธาธิบดีวัดสลุด สพป.สมุทรปราการ เขต 2
8นายสาโรจน์ จำปาศักดิ์เทพศิรินทร์ สมุทรปราการวัดคู่สร้าง สพป.สมุทรปราการ เขต 1
9นางกฤติยา เกษแก้วราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกไตรมิตรวราราม สพป.สมุทรปราการ เขต 1
10นางมยุรีย์ คนเจนสมุทรปราการบ้านขุนสมุทร สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11นายทรรศนะ เลี้ยงรักษาราชวินิตสุวรรณภูมิบ้านสันติพิทยาคาร สพป.สุโขทัย เขต 2
12นางสาวปนัดดา เฮ็งเจริญวัดโสธรวรารามวรวิหารบ้านห้วยมะระ สพป.ชลบุรี เขต 1
13นางสาวชิรญา ธนัตกันติชาบางบ่อวิทยาคมบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 1
14ว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์ มีพงศ์พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)บ้านโปร่งเกตุ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
15นายสยาม เสาวกุลกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราบ้านโป่งตาสา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
16นายวัชรดล สกุลวลีธรกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราวัดก้อนแก้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
17นายวิเชียร ชูชื่นสนามชัยเขตบ้านลาดกระทิง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
18นางสาวณัฐนันท์ หันยี่ไล้พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)วัดดงยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
19นางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุขบางปะกง(บวรวิทยายน)ไทรทองอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
20นายสมภพ ดวงชอุ่มมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทราวัดทุ่งยายชี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
21นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์วัดโสธรวรารามวรวิหารวัดบ้านนา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
22นางทัศนีย์ แก่นภมรบางน้ำเปรี้ยววิทยาสุเหร่าใหม่ปากคลอง17 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
23นางพฤกษา รื่นเริงนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการสกัด 40 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24นายวัฒนพงษ์ คชปักษีปทุมคงคาวัดสองคลอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
25นายไววิทย์ นาถ้ำพลอยเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีพรหมานุเคราะห์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
26นายศักดิ์กรินทร์ อินทร์สูงเนินสมุทรปราการวัดศรีมงคล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
27นายราชันย์ รองพลวิสุทธิกษัตรีบ้านนา"นายกพิทยากร" สพม.7
28นางสาวรัศมี ขัดกันทะบางพลีราษฏร์บำรุงสตรีศรีน่าน สพม.37
29นายนิรุทธ์ แม้นรัมย์นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุรนารีวิทยา สพม.31
30นางสาวน้ำฝน รุ่งโรจน์ปทุมคงคาวังมะด่านพิทยาคม สพม.39
31นางกมลชนก สุจินพรัหมบางบ่อวิทยาคมขวาวใหญ่วิทยา สพม.33
32นายกิตติพงษ์ ชาญชิตรบางพลีราษฏร์บำรุงกันรารมณ์ สพม.28
33นางสาวรัชนีพร บุตรกูลหนองแหนวิทยาบึงละมูวิทยา สพม.28
34นางพวงผกา สุขละไมมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคมแคนดงพิทยาคม สพม.32
35นางสาวณัฐปภัสร์ วรรณภาคหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาพลอยจาตุรจินดา สพม.9
36นางวรางคณา นาคใหญ่ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกวัดไร่ขิงวิทยา สพม.9
37นายไพโรจน์ แก้วมานวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม.18
38นางสาวธารทิพย์ ฉิมหลวงพูลเจริญวิทยาคมบ้านนางิ้ว สพป.หนองคาย เขต 1
39นายวรวุฒิ รัตนบริรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6สำนักงานศึกษาธิการภาค3 สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิกา
40นายนพดล คลำทั่งมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทราบ้านธรรมรัตน์ใน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2