ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางอุษา ไชยลือชานวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบ้านหัวช้าง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
2นางสาวเพ็ญประภา นาเคนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรากุดเรือคำพิทยาคาร สพม.23
3นางสาวภูริตา มีวัฒนะสตรีสมุทรปราการคลองบางแก้ว สพป.สมุทรปราการ เขต 2
4นายวีรวัฒน์ สุวรรณชัยรบเปร็งวิสุทธาธิบดีบ้านบุกระสัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
5นายเอกชัย ฤกษ์นิรันดร์บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการบ้านคลองยาง สพป.นครราชสีมา เขต 5
6นายพิทักษ์ หารบัวคำป้อมนาคราชสวาทยานนท์ขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป.สกลนคร เขต 3
7นางสาวปรีชญา สิทธิธัญกิจมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทราเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม.2
8นางสายสมร ภูคดหินปทุมคงคาแกดำวิทยาคาร สพม.26
9นางสาวปวิชญา สีภาราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24
10นายเศวต เรืองนุชราชสาส์นวิทยาสามชัย สพม.24
11นางสาวรำพึง โพธิ์ศรีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราสงวนหญิง สพม.9
12นางสาววันวิสา ชัยจำรัสบางน้ำเปรี้ยววิทยาภูเขียว สพม.30
13นางศิริขวัญ ผิวพรรณ์บางบ่อวิทยาคมบ้านเด่นราษฎร์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
14นางนวลจันทร์ จรจรัญป้อมนาคราชสวาทยานนท์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม.3
15นางสาวปิยธิดา เครือธนาวิทย์เปร็งวิสุทธาธิบดีหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
16นางสาวนิยม ภาเรืองสมุทรปราการศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม.28
17นางสุภาพร ช่างสุวรรณสมุทรปราการลาออกจากราชการ 
18นางสุรีย์ บุญญพาพงศ์พูลเจริญวิทยาคมลาออกจากราชการ 
19นางสาวเกื้อกูล ทมเปลี่ยนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกลาออกจากราชการ 
20นางณัทปภา ทองมั่นคงกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราลาออกจากราชการ 
21นางปิยะนุช มีสรรพวงศ์บางปะกง(บวรวิทยายน)ลาออกจากราชการ 
22นางสาวอมรรัตน์ มาเจริญนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม.1