ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6เกษียณอายุ 
2นางสาวสุปราณี สงวนงามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6เกษียณอายุ 
3นายสุชาติ คงเจริญเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีเกษียณอายุ 
4นายอุทัย นกเผือกกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราเกษียณอายุ 
5นายสิรพงศ์ นพรัตน์กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราเกษียณอายุ 
6นางอรุณี คำสุวรรณนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการเกษียณอายุ 
7นายบุญส่ง นามพลพุทธิรังสีพิบูลเกษียณอายุ 
8นางธัญวัลย์ เนียรศิริกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราเกษียณอายุ 
9นางกาญจนา เจริญนพดัดดรุณีเกษียณอายุ 
10นางไพเราะ แช่มประสิทธิ์ดัดดรุณีเกษียณอายุ 
11นางณัทชาภา กิรัตน์ดัดดรุณีเกษียณอายุ 
12นางณีรนุช เพียรพิสัยดัดดรุณีเกษียณอายุ 
13นางอาภา สระพรหมดัดดรุณีเกษียณอายุ 
14นายชวิทธิ์ เทศดีดัดดรุณีเกษียณอายุ 
15นางสาววีรวรรณ มีสรรพวงศ์ดัดดรุณีเกษียณอายุ 
16นางรุจี ขำขาวดัดดรุณีเกษียณอายุ 
17นางสีนวล ชมยงค์เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีเกษียณอายุ 
18นายพิสิฐ บุญศิริวิทย์บางน้ำเปรี้ยววิทยาเกษียณอายุ 
19นางสาวรัฏฐภรณ์ ปุญญนิรันดร์บางน้ำเปรี้ยววิทยาเกษียณอายุ 
20นายศิริ เผือกพูลผลบางน้ำเปรี้ยววิทยาเกษียณอายุ 
21นางสาวอัมพร พุยศิริบางน้ำเปรี้ยววิทยาเกษียณอายุ 
22นายเกษม วิภาสชัยนนท์บางน้ำเปรี้ยววิทยาเกษียณอายุ 
23นางสาวอรวรรณ วัฒนเสยบางปะกง(บวรวิทยายน)เกษียณอายุ 
24นายประมินทร์ ชูพิพัฒน์บางปะกง(บวรวิทยายน)เกษียณอายุ 
25นางพนิตา โรจนาภินันท์เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2เกษียณอายุ 
26นางหทัยภัทร บุบผาชาติเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2เกษียณอายุ 
27นางจารุมาศ สุพิพัฒน์เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2เกษียณอายุ 
28นางสาวลาวรรณ ศิริพงษ์พันธ์เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2เกษียณอายุ 
29นางนิภา ตาแก้วเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2เกษียณอายุ 
30นางอรุณี มั่นทัพเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2เกษียณอายุ 
31นางพรพิมล พรพรหมโชติเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยาเกษียณอายุ 
32นางสาวกมลทิพย์ อยู่ตรีรักษ์เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยาเกษียณอายุ 
33นายวิริยะ คงเจริญเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยาเกษียณอายุ 
34นางรัศมี วัฒนอรุณวงศ์ไผ่แก้ววิทยาเกษียณอายุ 
35นางสาวพัชรี มะลิวัลย์ไผ่แก้ววิทยาเกษียณอายุ 
36นายดิษฐวัฒน์ เดชาธนไพบูลย์พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)เกษียณอายุ 
37ว่าที่ร้อยตรีพิชัย เพิ่มพรศรีพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)เกษียณอายุ 
38นางสาวฉัตตพิรุฬห์ ท้าวเพ็ชร์พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)เกษียณอายุ 
39นางสาวปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)เกษียณอายุ 
40นายปัญญวัฒน์ ศิริรักษ์พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)เกษียณอายุ 
41นางภาวิณี เลิศสำรวยพันธุ์พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)เกษียณอายุ 
42นางสาวพัชรา มนต์กระจ่างพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)เกษียณอายุ 
43นายสมเจต จันทร์กุลโลพุทธิรังสีพิบูลเกษียณอายุ 
44นางสมจิต แสงทองพุทธิรังสีพิบูลเกษียณอายุ 
45นายศักดิ์เดชน์ ธรรมสะเรวัดเปี่ยมนิโครธารามเกษียณอายุ 
46นางวราภรณ์ กมลรัตนะสมบัติวัดโสธรวรารามวรวิหารเกษียณอายุ 
47นางละมัย รัตนครวัดโสธรวรารามวรวิหารเกษียณอายุ 
48นางอารียา ชัยรัตน์วัดโสธรวรารามวรวิหารเกษียณอายุ 
49นางขวัญเรือน สังข์มณีวัดโสธรวรารามวรวิหารเกษียณอายุ 
50นางสุรีย์ รัตนะสุขจิตต์วัดโสธรวรารามวรวิหารเกษียณอายุ 
51นางอรัญญา ไพบูลย์หนองแหนวิทยาเกษียณอายุ 
52นางจำนงค์ ศิริพันธ์เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยาเกษียณอายุ 
53นายสุริยะ เนียมสินธุ์พุทธิรังสีพิบูลเกษียณอายุ 
54นายสมัด มะลูลีมหมอนทองวิทยาเกษียณอายุ 
55นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
56นายสมเจต พูลมาบางพลีราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
57นายสมบูรณ์ อร่ามเรืองบางบ่อวิทยาคมเกษียณอายุ 
58นายปรีชา ท้วมเสมบางพลีราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
59นางสาวรีณา บุญญฤทธิ์เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการเกษียณอายุ 
60นายจักรพันธ์ พลอยบุศย์เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการเกษียณอายุ 
61นางสิริกร สุวรัตน์เทพศิรินทร์ สมุทรปราการเกษียณอายุ 
62นางอำไพ สังข์นาคเทพศิรินทร์ สมุทรปราการเกษียณอายุ 
63นางสาวเมตตา ภู่ศรีเทพศิรินทร์ สมุทรปราการเกษียณอายุ 
64นายสุพจน์ เขียวแก่นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเกษียณอายุ 
65นายวิษณุ สังข์แก้วนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเกษียณอายุ 
66นางณัฐชยา มีโสภะนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการเกษียณอายุ 
67นางพิศมัย ผ่องชมภูบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการเกษียณอายุ 
68นายปราโมทย์ สวัสดีบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการเกษียณอายุ 
69นางสาวลัดดา สายพานทองบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการเกษียณอายุ 
70นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์เกียรติขจรบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการเกษียณอายุ 
71นางอัญชลี เครือวงค์บางแก้วประชาสรรค์เกษียณอายุ 
72นางสาววันเพ็ญ แซ่จงบางแก้วประชาสรรค์เกษียณอายุ 
73นายบุญลือ เรืองแจ้งบางบ่อวิทยาคมเกษียณอายุ 
74นายคำนึง หนูเทพย์บางพลีราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
75นายธรรมนูญ อ่อนนิ่มบางพลีราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
76นายสมศักดิ์ ดวงแก้วบางพลีราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
77นางสาวชนาธิป อยู่คงบางพลีราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
78นางบุศกร ณ นครป้อมนาคราชสวาทยานนท์เกษียณอายุ 
79นางพจมาน บุญรอดป้อมนาคราชสวาทยานนท์เกษียณอายุ 
80นายประชา วรรณะป้อมนาคราชสวาทยานนท์เกษียณอายุ 
81นายสถาพร แก้วสัมฤทธิ์ป้อมนาคราชสวาทยานนท์เกษียณอายุ 
82นางชื่นจิต รอดสังวาลย์ป้อมนาคราชสวาทยานนท์เกษียณอายุ 
83นางสาวอุษา เดชาธีรคุณชัยเปร็งวิสุทธาธิบดีเกษียณอายุ 
84นางสุกัญณ์มน พงศกรวรวัฒน์พูลเจริญวิทยาคมเกษียณอายุ 
85นายพนมศักย์ พิทักษ์วงษ์พูลเจริญวิทยาคมเกษียณอายุ 
86นางลัดดา เกียรติยศเจริญมัธยมวัดด่านสำโรงเกษียณอายุ 
87นายสัมพันธ์ ชื่นสำราญมัธยมวัดด่านสำโรงเกษียณอายุ 
88นายปัณณวัฒน์ พยัพพานนท์มัธยมวัดด่านสำโรงเกษียณอายุ 
89นางวิภาภรณ์ สืบแสงมัธยมวัดด่านสำโรงเกษียณอายุ 
90นายวิทยา แม้นพิบูลย์มัธยมวัดด่านสำโรงเกษียณอายุ 
91นางไพลิน เจิมสิทธิประเสริฐราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
92นางสุมิตรา พันธุ์เสือราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
93นางสรัณภัทร์ รักสุริยาราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
94นางสาวศิริวรรณ ฉากแก้วราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
95นางอารีวรรณ ตาดต่ายราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
96นางรักษ์สุมน เดชะผลวิสุทธิกษัตรีเกษียณอายุ 
97นายกฤษณ กุลศรีรัตน์วิสุทธิกษัตรีเกษียณอายุ 
98นางชลธิชา เสถียรบุตรวิสุทธิกษัตรีเกษียณอายุ 
99นางสุปราณี จินตวรสตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
100นางสาวกานดา ชาสวัสดิ์สตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
101นายเกียรติพงษ์ วงค์ธนานันท์สตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
102นางสุธามาศ พลอยสวาทสตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
103นางจริยา เจียมจิตต์สตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
104นางสุรีพร แตงเล็กสตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
105นางวรังคณา ต้นสมบูรณ์สมุทรปราการเกษียณอายุ 
106นางสาวนิรมล ตู้จินดาสมุทรปราการเกษียณอายุ 
107นางอารี วิสูตรโสภณาสมุทรปราการเกษียณอายุ 
108นายสุชาติ ฐิตญาณพงศ์สมุทรปราการเกษียณอายุ 
109นายธีระศักดิ์ แสงจันทร์สมุทรปราการเกษียณอายุ 
110นายเกรียงศักดิ์ ทองหงษ์สมุทรปราการเกษียณอายุ 
111นายมนตรี พูลนาคสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์เกษียณอายุ 
112นางปราณี หมายเจริญหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาเกษียณอายุ 
113นางมณทิพย์ เศรษฐไกรกุลหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาเกษียณอายุ 
114นายพรชัย พันธ์พิบูลย์มัธยมวัดด่านสำโรงเกษียณอายุ 
115นายประสงค์ แท่นสุวรรณวิสุทธิกษัตรีเกษียณอายุ 
116นายสมาน ภู่ทองบางพลีราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
117นายสมปอง ตั้งวงศ์พาณิชย์ป้อมนาคราชสวาทยานนท์เกษียณอายุ 
118นางจุฬาลักษณ์ จักหงษ์สุวรรณนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการถึงแก่กรรม 
119นายอภิสิทธิ์ รอดบำเรอมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์สนง.ศึกษาธิการจ.สมุทรปราการ สนง.ศึกษาธิการจ.สมุทรปราก
120นางสมศิริ อมรวัฒนสวัสดิ์ดัดดรุณีลาออกจากราชการ 
121นายวัชระธรรม จอมสืบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6เกษียณอายุ