ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายรัฐพงศ์ มะลิอ่องป้อมนาคราชสวาทยานนท์ลาออกจากราชการ 
2นางสายสุนี ปัญญาพิสิทธิ์เทพศิรินทร์ สมุทรปราการลาออกจากราชการ 
3นางสาวนันณรัช อภิพงศ์กุลเทพศิรินทร์ สมุทรปราการลาออกจากราชการ 
4นางสาวสมพร คงทรัพย์สมุทรปราการลาออกจากราชการ 
5นางสาวปรียาภรณ์ จิตต์รักธรรมเทพศิรินทร์ สมุทรปราการลาออกจากราชการ