ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายกิตติศักดิ์ จุลละมณฑลเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2เบญจมราชรังสฤษฎิ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์
2นายชัยภัทร พรพิพัฒน์หนองไม้แก่นวิทยาเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์
3นางสาวสุดสายใจ กิจไกรลาศดัดดรุณีเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์
4นางสาวศรีสุข เข็มมุขพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)ถึงแก่กรรม