ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางมัณฑนา ฟั่นเฝือมัธยมวัดด่านสำโรงรร.เมืองเขลียง สพม.38
2นางกัญจนา เทพสัตราสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6สพป.ชลบุรี เขต2 สพป.ชลบุรี เขต2
3นางสาววริษา ฮวดศรีมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรารร.ประชามงคล สพม.8
4นางสาวนันทิดา ปินะสุราชวินิตสุวรรณภูมิรร.แสนสุข สพม.18
5นางสาวมิกิ แซ่หย่างเทพศิรินทร์ สมุทรปราการรร.แม่ริมวิทยาคม สพม.34
6นางสาวอิศราพรรณ์ ดาคำวิสุทธิกษัตรีรร.ธาตุนารายณ์วิทยา สพม.23
7นางรัตนา คำตาบุตรบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการรร.ใหล่หินวิทยา สพม.35
8นายชัยศิริ ศิริรัตน์ปทุมคงคารร.บ่อเกลือ สพม.37
9นางสาวจิรภัทร์ ธิปัญญาราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกรร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคมจังหวัดน่าน สพม.37
10นางรุ่งทิวา รอดภัยสตรีสมุทรปราการสพม.5 สพม.5
11นางจิราภรณ์ เจริญเกียรติบางพลีราษฏร์บำรุงรร.สันติคีรีวิทยาคม สพม.36
12นางสาวอทิตยา ชวนรัมย์นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรร.รวมมิตรวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
13นางสาววลัยพร ไชยพรมบางบ่อวิทยาคมรร.นามนพิทยาคม สพม.24
14นางสาวธนัญญา สุหาปทุมคงคารรนาดูนประชาสรรพ์ สพม.26
15นายดนุพล คำชมภูบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการรร.โพนงามพิทยานุกูล สพม.26
16นางโสภา สุทธิกาศนีย์นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการรร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป.ลำพูน เขต 2
17นางนิลาวรรณ์ วงศ์เรือนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการรร.อุโมงค์วิทยาคม สพม.35
18นางสาวสุพรรณา สะบกพูลเจริญวิทยาคมรร.ชนบทศึกษา สพม.25
19นางกัญญาณัฐ เนตรธิยาหนองแหนวิทยารร.บรรพตวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4
20นางสาววาสนา พิระชัยพูลเจริญวิทยาคมรร.โนนสูงศรีธานี สพม.31
21นางสาววารุณี สาลีพวงการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชรร.วันครู 2502 สพป.นครราชสีมา เขต 6
22นายศราวุฒิ หลวงนวนราชวินิตสุวรรณภูมิรร.ท่าปลาประชาอุทิศ สพม.39
23นางสาวกฤษดา วรรณขามสนามชัยเขตรร.ทรายทองวิทยา สพม.27
24นายพัทยา โกฏิรักษ์บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการรร.ยางตลาดวิทยาคาร สพม.24
25นางสาวสุวดี ชูเส้งดัดดรุณีรร.หัวหิน สพม.10
26นางสาวอัญชลี โอ่งเจริญเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยาลาออกจากราชการ 
27นายปริญ บุญยะประสพรร.วัดราชโอรส สพม.1