ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายชัชวาลย์ โกกะอินทร์ดัดดรุณีลาออกจากราชการ 
2นางสาวอารีย์ สุชาติดัดดรุณีลาออกจากราชการ 
3นายสงวน เสียงอ่อนบางแก้วประชาสรรค์ลาออกจากราชการ 
4นางสาวสิริพร พูลสวัสดิ์แปลงยาวพิทยาคมถึงแก่กรรม 
5นางสาวสายใจ สิทธิภักดิ์บดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการรร.พะลานวิทยาคม สพม.เขต 8
6นายอัฐพล ไพศาลสนามชัยเขตรร.เขาพระนอนวิทยาคม สพม.เขต 24
7นายปานทอง เถาว์ชาลีบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการรร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24
8นายสาโรช คุ้มครองเทพศิรินทร์ สมุทรปราการรร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24
9นางบุญทวี คำเนตรไผ่ดำวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรร.มหาไชยพิทยาคม สพม. เขต 24
10นายพลเอก สว่างแจ้งบางบ่อวิทยาคมรร.คลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต1
11นายชัยพร เวียงคำเทพศิรินทร์ สมุทรปราการรร.กันทรารมณ์ สพม. เขต28