ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวผ่องอำไพ สระเพ็ชรนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการเขต 2
2นายประดิษฐ์ ประสานพิมพ์ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกโรงเรียนวัดสุคันธวาส สพป.สมุทรปราการ เขต2
3นางสาวอัจฉริยาพร ศักดิ์บุตรปทุมคงคาโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สพป.สมุทรปราการ เขต 2
4นางสาวณกานดา พิชญาสัทธาภัคพูลเจริญวิทยาคมโรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" สพม.3
5นายวิธพล กระบวนบางบ่อวิทยาคมโรงเรียนวัดบางบ่อ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
6นายพงศกร โมงขุนทดเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการโรงเรียนพล้านิลวัชระ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
7นางจารุพักตร์ จ่าจันทึกมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.36
8นางสาวพิมพ์วิภา มะลิลัยมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนเสาให้ "วิมลวิทยานุกูล " สพม.4
9นางสาวกฤติยา หอมเพียรบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการลำปางกัลยาณี สพม.35
10นายธีรยุทธ รุจาคมบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการโรงเรียนโขคชัยสามัคคี สพม.31
11นายไตรรัตน์ อินทะวันมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทราโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม.31
12นางสาวสุลักขณา ปวะภูตาราชวินิตบางแก้วโรงเรียนสิงสาง สพม.31
13นางนริยา บุญมณีสิรีกุลบางพลีราษฎร์บำรุงโรงเรียนสระแก้ว สพม.7
14นายนวพงศ์ เก็มกาแมนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทราโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ สพม.7
15นางสาวอุษาวดี ออทะขันธ์ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม.22
16นางสาวรัตนาภรณ์ เรือนคำเทพศิรินทร์ สมุทรปราการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม.37
17นางสาวรัชดาภรณ์ เทพอุบลนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม.3
18นางสาวณัฎฐรี พิณพาทย์สตรีสมุทรปราการโรงเรียนนวมินทรานูชิศหอวัง นนทบุรี สพม.3
19นายชยกฤต ขำเถื่อนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมป์ สพม.3
20นางสาวณัฏฐนันท์ กระมลมานิตวัดโสธรวรารามวรวิหารโรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
21นางสาวชุติมา ขันธิคุณเทพศิรินทร์ สมุทรปราการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สพม.16
22นายวรวัตต์ มานะแท้พนมสารคาม ( พนมอดุลวิทยา )โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม.10
23นางสาวนิตยา ลาเลิศพูลเจริญวิทยาคมโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์ " สพม.9
24นายธนงศักดิ์ สินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธ
25นายศุภกร จันทร์เพ็ญพุทธิรังสีพิบูลโรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม.39
26นางสาวบุญชู กันเกตุบางบ่อวิทยาคมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ สพม.39
27นางสาวเกตุวดี ธิยศนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการโรงเรียนเทศบาล 2 ( สามัคคีราษฎร์รังสรรค์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
28นายเฉลิมเกียรติ ภูนามูลพุทธิรังสีพิบูลลาออกจากราชการ 
29นายไชยโชค พูนพนังหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาโรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1 ( บ้านโคกมะพร้า สำนักงานปลัดเทศบาล
30นางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตรนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการรร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข" สพม.9