ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสุจินตนา สมัครช่วยสตรีสมุทรปราการเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (หน่วยเบิกจ่าย ) สพม.ฉะเชิงเทรา
2นางสาวณัฐชยาพร พิทักษ์โสธรสกุลสนามชัยเขตรร.สารภีพิทยาคม สพม.เชียงใหม่
3นางสาวธิติญาภัคร์ โคตรสมบัติสนามชัยเขตรร.ประจันตราษฎร์บำรุง สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
4นางธิดารัตน์ ไชยศาสตร์สนามชัยเขตรร.โคกสูงการศึกษา สพม.สระแก้ว
5นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์แสงแปลงยาวพิทยาคมโรงเรียนวังน้ำเย็น สพม.สระแก้ว
6นางสมใจ สงนุ่นสนามชัยเขตรร.บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม.ชลบุรี ระยอง
7นางภาณุมาศ เสาประโคนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2รร.ขนาดมอญพิทยาคม สพม.สุรินทร์
8นางสาวจิดาภา ไกรหาญดัดดรุณีรร.หนองน้ำใสพิทยาคม สพม.นครราชสีมา
9นายอานนท์ ไชยศาสตร์สนามชัยเขตรร.บ้านโคกไพล สพป.สระแก้ว เขต 2
10นางสาวธัญญาภรณ์ ศิริเทศแปลงยาวพิทยาคมรร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม.ปทุมธานี
11นางรุ้งกาญจน์ แสงจรัสวงษ์ปทุมคงคารร.ธัญรัตน์ สพม.ปทุมธานี
12นายสมพงษ์ ยศศิริวัดโสธรวรารามวรวิหารรร.บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี ) สพป.สุรินทร์ เขต 1
13นางสาวชนกฐิยะพร ฉันพรรณธนกูรมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรารร.วิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สพม.บุรีรัมย์
14นายบุญทัน ธงชัยพนมสารคาม ( พนมอดุลวิทยา )รร.สวายจีกพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
15นายณัฐพงษ์ ใยดีวัดโสธรวรารามวรวิหารรร.วัดสะพานแดง สพป.ลพบุรี เขต 1
16นางสาวกาญจนา สุตะโทบางคล้าพิทยาคมรร.บ้านหนองแวก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
17นางลำไพ ศรีบุรินทร์เทพศิรินทร์ สมุทรปราการรร.สระแก้ว สพม.สระแก้ว
18นายพัลลภ แก้ววงค์ธิเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการรร.อรุโณทัยวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
19นางพนิดา นิตยาราชวินิตบางแก้วรร.สิริรัตนาธร สพม.กทม.เขต2
20นางสาวปรียาดา พิมพ์ประสงค์สมุทรปราการรร.มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สพม.กาฬสินธุ์
21นางสาวกานต์พิชชา ภูกระษรหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยารร.หนองกรุงศรี สพม.กาฬสินธุ์
22นางสาวสมพร คำสันติวงษ์วิสุทธิกษัตรีรร.เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี สพม.สระบุรี
23นางสาวศิริรัตน์ ธนะเพทย์ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกรร.บางกะปิ สพม.กทม.เขต2
24นางสาวจริยา ศิริวรรณราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกรร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม.กทม. เขต 2
25นางสาวรมย์รวินท์ อินทโชติสตรีสมุทรปราการรร.ราชวินิตบางเขน สพม. กทม.เขต2
26นางชริตา ตั้งกาญจนภาสน์เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการรร.หอวัง สพม.กทม. เขต2
27นายเฉลิมพล เขียวหวานเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการรร.วัดบางเพรียง สพป.สป. เขต 2
28นายอังกูร อาจหาญวงศ์นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการรร.อยุธยาวิทยาลัย สพม.พระนครศรีอยุธยา
29นางสาวพรหมภัสสร พสุชาธัญภัทร์บางบ่อวิทยาคมรร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม.อุดรธานี
30นางสาวเด่นนภา พรมเทศมัธยมวัดด่านสำโรงรร.บ้านใหม่ สพป.อุดรธานี เขต4
31นายโสตถิพงศ์ รัตนาบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการรร.กิ่วลมวิทยาคม สพม.ลำปาง ลำพูน
32นายสัญญา มหาเมธากูลบางบ่อวิทยาคมรร.บ้านผือ สพป.หนองคาย เขต2
33นายนฤชัย จ่างศรีหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์รร.เทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูมิ
34นายประดิษฐ์พร งามแสงเทพศิรินทร์ สมุทรปราการรร.ชนะใช้กิจการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
35นางสาวยุพา สัมมาราชวินิตสุวรรภูมิรร.ตราษตะการคุณ สพม.จันทบุรี ตราด
36นางภัสราภรณ์ สุดใจบางบ่อวิทยาคมรร.นครนายกวิทยาคม สพป.ปราจีนบุรี นครนายก
37นายธีรพงศ์ พิริยพันธ์สมุทรปราการรร.ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.ราชบุรี
38นางสาวอำพร พลเพ็งป้อมนาคราชสวาทยานนท์รร.พนัสพิทยาคาร สพม.ชลบุรี ระยอง
39นายเอนก สุวาทราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกรร.พนัสพิทยาคาร สพม.ชลบุรี ระยอง
40นางสาวเกศรินทร์ จั่นบ้านโขดปทุมคงคารร.ชลกันยานุกูล สพม.ชลบุรี ระยอง
41นางสาวอำภา นาคสีทองหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยารร.ทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์" สพม.ชลบุรี ระยอง
42นางสาวกนกทิพย์ ดอกลัดดาราชวินิตบางแก้วรร.บ้านบึง "อุตสาหกรรมอนุเคราะห์" สพม.ชลบุรี ระยอง
43นางสาวณัฐธิญา กับปุลาวัลย์บางบ่อวิทยาคมรร.ชานุมานวิทยาคม สพม.อบอจ
44นายสรพงษ์ สังฆะสะวัดทรงธรรมรร.ชุมแสงชนูทิศ สพม.นครสวรรค์
45นางสาวสุพาภรณ์ พนิรัมย์ปทุมคงคารร.สตึก สพม.บุรีรัมย์
46นางสาวญาณิศา สิทธิประเสริฐปทุมคงคารร.บ้านปางอ้อย สพป.เชียงราย เขต2
47นางสาวพลอย ปานใจนามนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการโรงเรียนธาตุพนม สพม.นครพนม
48นางสาวนุชนาฎ โทนสังข์อินทร์พูลเจริญวิทยาคมรร.บ้านด่านลานหอยวิทยา สพม.สุโขทัย
49นางสาวทัสนันท์ สนิทเชื้อปทุมคงคารร.ตะกุกใต้ศึกษา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
50นางสาวจุไรรัตน์ ดีมากราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกรร.บ้านปราสาท สพม.ศรีสะเกษ เขต1
51นายพงศ์นรินทร์ ภุมรินทร์วิสุทธิกษัตรีรร.โคกสำโรงวิทยา สพม.ลพบุรี
52นายธีรวัตร คันธชัยบางบ่อวิทยาคมรร.เฉลิมพระเกียรติ สพม. ศกยส
53นายนนทวัชร์ นนทศิลานวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการรร.ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
54นายกิตติ เจริญเกียรติบางพลีราษฎร์บำรุงรร.แม่อ้อวิทยาคม สพม.เชียงราย
55นางสาวปาจรีย์มาศ เหลืองสกุลพูลเจริญวิทยาคมรร.แม่จันวิทยาคม สพม.เชียงราย
56นางสาวดรุณี วรจักร์บางบ่อวิทยาคมรร.บ้านกุดยาง สพป.อุดรธานี เขต 2
57นางสาวนันท์นภัส นุแรมรัมย์ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกรร.ยโสธรวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
58นายสมพร คำเหลือราชวินิตบางแก้วรร.ค้อวังวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
59นางสันทนา สุวสิงห์ราชวินิตบางแก้วรร.นาโปร่งประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร
60นางสาวสกาวเดือน พลรักษ์บางพลีราษฎร์บำรุงรร.เชื้อเพลิงวิทยา สพม.สุรินทร์
61นางสาวจุฑารัตน์ โพศิริหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์รร.บ้านท่าศิลา สพป.สกลนคร เขต 2
62นางสาวพนัชกร ภูบรมหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยารร.บ้านโคกส ี(จตุรภูมิพิทยา ) สพป.สกลนคร เขต 2
63นายราชาชัย รุ่งโรจน์หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์รร.หนองโสพรเจริญวิทยา สพป.สกลนคร เขต 2
64นางสาวคุณัญญา โคตรประทุมเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการรร.สว่างแดนดิน สพม.สกลนคร
65ว่าที่ร้อยเอกคณิศร ตั้งพรสมานวัดทรงธรรมรร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม กทม. เขต 1