ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายมนตรี เดวิเลาะหมอนทองวิทยาเกษียณอายุ 
2นายไชยสิทธิ์ ไพบูลย์กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราเกษียณอายุ 
3นางสาวไทรงาม ประมวลศิลป์ชัยก้อนแก้วพิทยาคมเกษียณอายุ 
4นายสุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุลวัดโสธรวรารามวรวิหารเกษียณอายุ 
5นายสุวิทย์ ชัยรัตน์วัดเปี่ยมนิโครธารามเกษียณอายุ 
6นายมานิต คงเจริญพนมสารคาม ( พนมอดุลวิทยา )เกษียณอายุ 
7นางดรรชนีย์ กัลยาดัดดรุณีเกษียณอายุ 
8นางสาวรุ้งเพชร ต.ศิริวานิชดัดดรุณีเกษียณอายุ 
9นางภารดี กระแสร์สุนทรวัดโสธรวรารามวรวิหารเกษียณอายุ 
10นางสาวประภาพร จินดารัตน์วัดโสธรวรารามวรวิหารเกษียณอายุ 
11นายองอาจ สัตยาภรณ์วัดโสธรวรารามวรวิหารเกษียณอายุ 
12นายชนกานต์ บุญเขียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเกษียณอายุ 
13นางสุพิณ ศิลารัตน์เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยาเกษียณอายุ 
14นางวรรณภา ป้อมพิมพ์เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยาเกษียณอายุ 
15นางนิภา แก้วประดิษฐ์เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2เกษียณอายุ 
16นางสาวผาสุก มนต์กระจ่างเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2เกษียณอายุ 
17นางพเยาว์ คงมินทร์เตรียมอุดมศักษาเปร็งวิสุทธาธิบดีเกษียณอายุ 
18นายชัยรัตน์ แป้นประหยัดเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5เกษียณอายุ 
19นายปัญญา แสงวัฒนากุลบางคล้าพิทยาคมเกษียณอายุ 
20นายพิชัยชาญ สำราญเวชพรบางน้ำเปรี้ยววิทยาเกษียณอายุ 
21นางสาวนงนุช ธนะวัฒน์บางน้ำเปรี้ยววิทยาเกษียณอายุ 
22นางฐิฏิพร เลิศเชาวน์หมอนทองวิทยาเกษียณอายุ 
23นายสุรินทร์ ริดหมัดหมอนทองวิทยาเกษียณอายุ 
24นายประจบ คงสาครพุทธิรังสีพิบูลเกษียณอายุ 
25นายเจริญ พหลทัพพุทธิรังสีพิบูลเกษียณอายุ 
26นายสมนึก ถิระผะลิกะพุทธิรังสีพิบูลเกษียณอายุ 
27นางจำลอง ประสารบุญพนมสารคาม ( พนมอดุลวิทยา )เกษียณอายุ 
28นางลดาวัลย์ ศรีพนมธนากรพนมสารคาม ( พนมอดุลวิทยา )เกษียณอายุ 
29นางสาวโสภิต มาตรแม้นพนมสารคาม ( พนมอดุลวิทยา )เกษียณอายุ 
30นางสาวนิด ดอนมอญพนมสารคาม ( พนมอดุลวิทยา )เกษียณอายุ 
31นางทัศนีย์ ปัญญาลิขิตพนมสารคาม ( พนมอดุลวิทยา )เกษียณอายุ 
32นางรัชนี ศรีโสภาพนมสารคาม ( พนมอดุลวิทยา )เกษียณอายุ 
33นายอาทร วนิชย์ถนอมพนมสารคาม ( พนมอดุลวิทยา )เกษียณอายุ 
34นางสาวมาลีนาน ปาลกะวงษ์ณ อยุธยาพนมสารคาม ( พนมอดุลวิทยา )เกษียณอายุ 
35นางสาวสมจิตต์ เอี่ยมอาภรณ์กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราเกษียณอายุ 
36นางปรียาภรณ์ เพียรพิจิตรกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราเกษียณอายุ 
37นางบุหงา จรรยาสวัสดิ์ราชสาส์นวิทยาเกษียณอายุ 
38นายองค์การ กอแก้วบูรพาสนามชัยเขตเกษียณอายุ 
39นายสมนึก อุดมทรัพย์บางพลีราษฎร์บำรุงเกษียณอายุ 
40นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัยเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการเกษียณอายุ 
41นายสวัสดิ์ เอื้อนจิตรเทพศิรินทร์ สมุทรปราการเกษียณอายุ 
42นางสาวเกษร เก่งการช่างเทพศิรินทร์ สมุทรปราการเกษียณอายุ 
43นางกรนิศา อำนวยโชคสวัสดิ์สมุทรปราการเกษียณอายุ 
44นายสำราญ คงทิพย์สมุทรปราการเกษียณอายุ 
45นายธานี คล่องแคล่วสมุทรปราการ 
46นางจารุวรรณ วงศ์จันทร์สมุทรปราการเกษียณอายุ 
47นางจารุวรรณ กอสกุลสตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
48นางสาวครองสุข ชูช่างมัธยมวัดด่านสำโรงเกษียณอายุ 
49นายชาญชัย วงศ์หาญมัธยมวัดด่านสำโรงเกษียณอายุ 
50นางอัญชลี วีณะคุปต์เทพศิรินทร์ สมุทรปราการเกษียณอายุ 
51นางสาวกัญจนา สุขเอมเทพศิรินทร์ สมุทรปราการเกษียณอายุ 
52นางกาญจนา สุดชานังเทพศิรินทร์ สมุทรปราการเกษียณอายุ 
53นางสาวพเยาว์ ทับสวัสดิ์หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาเกษียณอายุ 
54นางจันทนา เขียวสอาดหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาเกษียณอายุ 
55นางศรินนา ทัศนิยมหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาเกษียณอายุ 
56นางเบญจมาศ อยู่วงค์หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาเกษียณอายุ 
57นางภัสราวดี ทองเจริญนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการเกษียณอายุ 
58นางวรรณี เรืองแจ้งนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการเกษียณอายุ 
59นางยุพดี จันทนะลิขิตนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการเกษียณอายุ 
60นางสาววนิดา เผนานนท์วัดทรงธรรมเกษียณอายุ 
61นางสาวศรีประภา ชมเชยวัดทรงธรรมเกษียณอายุ 
62นางวรรณลักษณ์ ภู่เจริญวัดทรงธรรมเกษียณอายุ 
63นางสุภาพ วงศ์เทวราชวิสุทธิกษัตรีเกษียณอายุ 
64นางดารณี ด้วงแพงวิสุทธิกษัตรีเกษียณอายุ 
65นายโบว์แดง ราชสิงห์ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
66นายไชยรัตน์ อ๊อกกังวาลราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
67นายพนอ ธัญญะกิจไพศาลราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
68นางบังอร คล้ายวัฒนะราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
69นางสุกัญญา แจ้งเนตรเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการเกษียณอายุ 
70นางนภัค เยี่ยมสมุทรเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการเกษียณอายุ 
71นายสุวิทย์ พันธุ์หินลาดราชวินิตสุวรรภูมิเกษียณอายุ 
72นางสุมลธา เครือซ้าบางพลีราษฎร์บำรุงเกษียณอายุ 
73นางสุวรรณศรี สุดวิไลราชวินิตบางแก้วเกษียณอายุ 
74นางกุลนันทร์ รามศิริราชวินิตบางแก้วเกษียณอายุ 
75นางกฤษณา บิณษรีราชวินิตบางแก้วเกษียณอายุ 
76นางจุลัยพร สังข์แก้วบางบ่อวิทยาคมเกษียณอายุ 
77นางจารุภี จันทร์เทพบางบ่อวิทยาคมเกษียณอายุ 
78นายวันชัย จันทร์ทองบางบ่อวิทยาคมเกษียณอายุ 
79นายธีระ จงรุ่งเรืองสินบางบ่อวิทยาคมเกษียณอายุ 
80นายสมยศ เลี๊ยบประเสริฐหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์เกษียณอายุ 
81นายชัชวาล คงผึ้งนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเกษียณอายุ 
82นางบุปผา แสงถนอมสาขลาสุทธิราอุปถัมภ์เกษียณอายุ 
83นางเรณุกา วุฒิสารป้อมนาคราชสวาทยานนท์เกษียณอายุ 
84นางพวงเพชร ทิฆะชนป้อมนาคราชสวาทยานนท์เกษียณอายุ 
85นายชุมพล ศรีเหราพูลเจริญวิทยาคมเกษียณอายุ 
86นางสาววสุรมย์ สุดประเสริฐบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการเกษียณอายุ 
87นายอำพร เปาวะนาบางปะกง ( บวรวิทยายน )เกษียณอายุ 
88นายสุภาพ ดอนเสนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเกษียณอายุ 
89นายอำนวย แดงอินทร์วัดทรงธรรมเกษียณอายุ 
90นายชูชาติ ธูปกระแจะราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
91นายลั่นทม ผึ้งทองบางพลีราษฎร์บำรุงเกษียณอายุ 
92นายลือไทย อัคจันทร์เทพศิรินทร์ สมุทรปราการเกษียณอายุ 
93นายสมศักดิ์ สุระคันธ์พูลเจริญวิทยาคมเกษียณอายุ 
94นายสุวิทย์ ขวัญคุ้มพูลเจริญวิทยาคมเกษียณอายุ 
95นางอรษา ล้อคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6เกษียณอายุ 
96นายเทพมงคล ตามาสมุทรปราการรร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ สพม.ชลบุรี ระยอง
97ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนาวิสุทธิกษัตรีรร.วัดนวลนรดิศ สพม.กทม.เขต2
98นายฉัตรชัย เจริญสุขป้อมนาคราชสวาทยานนท์รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ สพม.ชลบุรี ระยอง
99นางสาวพัชฎาภรณ์ บ่าพิมายนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ สพม. ชลบุรี ระยอง
100นางสาววชิราภรณ์ แดงวิชัยนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรร.พานทองสภาชนูปถัมป์ สพม. ชลบุรี ระยอง
101นายวีระชัย ไชยชนันท์ดัดดรุณีเกษียณอายุ 
102นางจริยา จันทร์ปรางราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
103นายสมพงษ์ คล้ายวัฒนะราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ