ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายศิริวัฒน์ เข็มเฉลิมบางน้ำเปรี้ยววิทยาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะ
2นายกฤษดา สุขพืชกิจวัดโสธรวรารามวรวิหารวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเท
3ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชชา นาวินโชคธรรมสตรีสมุทรปราการลาออกจากราชการ 
4นายณรงค์ ปัญญานวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการลาออกจากราชการ 
5นางสาวสุกัญญา ตันโสภณสมุทรปราการลาออกจากราชการ 
6นางวัชรี รัตนเหมสมุทรปราการลาออกจากราชการ 
7นายปัทมินทร์ แพทย์นิมิตรมัธยมวัดด่านสำโรงลาออกจากราชการ 
8นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์พนมสารคาม ( พนมอดุลวิทยา )โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ
9นางสาววราพร ทูลไธสงไผ่แก้ววิทยาโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา สพม.บุรีรัมย์
10นางนฤทิพย์ ศรีเกษตรสรากุลดัดดรุณีลาออกจากราชการ 
11นายวัฒนา อนุวงศ์วรเวทย์ดัดดรุณีลาออกจากราชการ 
12นายขวัญชัย ชันกระโทกพนมสารคาม ( พนมอดุลวิทยา )โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพป.นครราชสีมา เขต 5
13นางสาวสุนันทา แสนแก้วดัดดรุณีโรงเรียนบ้านเหลื่อมพทยาสรรพ์ สพม.นครราชสีมา
14นายสุรเชษฐ์ หิรัญสถิตย์วัดทรงธรรมโรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. กทม. เขต 1
15นางสาวกัญญาณัฐ ธงศรีราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม.กทม.เขต 1