ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายจักรกฤษณ์ ปัญญานวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการวิทยาลัยนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึ
2นางสาวสิริมน ฤดีสมุทรปราการวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร สำนักงานคณะกรรมการการอาชี
3นางสาวนุสรา ไชยนะราสมุทรปราการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึ
4นายธนพัฒน์ คำมิตรเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2ลาออกจากราชการ 
5นางสาวพุธิตา มโนรมชัชวาลดัดดรุณีลาออกจากราชการ 
6นางสาวณัฐชนา บุญฉลวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทราลาออกจากราชการ 
7นางสาวณัฐริกา คำดวงพนมสารคาม ( พนมอดุลวิทยา )ลาออกจากราชการ 
8นางสาวพัสตราภรณ์ เชิดศักดิ์สกุลสมุทรปราการลาออกจากราชการ 
9นางวัชรีย์ จันทร์เปล่งนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาออกจากราชการ 
10นางบุษกร พนเจริญสวัสดิ์นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาออกจากราชการ 
11นางสาววราภรณ์ ใจดีราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกลาออกจากราชการ 
12นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุวรรณบางบ่อวิทยาคมลาออกจากราชการ 
13นางสาวสุพนา จันทร์น้อยวัดโสธรวรารามวรวิหารโรงเรียนบ้านสำโรง สพป.สุรินทร์ เขต 2
14นายสมพงษ์ ประเสริฐราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม.นครสวรรค์
15นางสาวชมัยพร เจนสาริกรณ์เทพศิรินทร์ สมุทรปราการรร.หนองบัว สพม.นครสวรรค์
16นางสาวอรอนงค์ นาโสกวัดโสธรวรารามวรวิหารรร.บ้านดงมอน สพป.มุกดาหาร
17นางสาวจินตนา จันทาราชวินิตบางแก้วรร.บ้านหนองไผ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
18นายภาณุพงศ์ ประเสริฐดัดดรุณีรร.บ้านหนองไผ่น้อย สพป.ขอนแก่น เขต3
19นางสาวชญานิศา พรชื่นบานวัดโสธรวรารามวรวิหารรร.สมุทรสาครบูรณะ สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
20นางสาวสุภวรรณ วงศ์ยะราหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาโรงเรียนวัดลำประดาใต้ สพป.พิจิตร เขต 2
21นางสาวปรียานุช โยธีราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
22นางสาวกาญจนา อิ่มชื่นราชวินิตบางแก้วรร.นารายณ์ สพม.ลพบุรี
23นางสาวนภาพร วาจาวิสุทธิกษัตรีรร.พระนารายณ์ สพม.ลพบุรี
24นางสาวจิรวดี มีสินทรัพย์หนองแหนวิทยารร.บ้านซับสมุบูรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
25ราชวินิตบางแก้วโรงเรียนกันทรารมณ์ สพป.ศรีสะเกษ ยโสธร
26นายวีรยุทธ ผักสาพูลเจริญวิทยาคมรร.กรอกสมบูรณ์วิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก
27นางสาวจีระนันท์ ทั่งถิ่นเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการรร.ปราจีนราษฎร์อำรุง สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
28นางสาวชลธิดา หนูทองแก้วบางพลีราษฎร์บำรุงรร.เฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ นครราชส สพม. นครราชสีมา พัทลุง
29นางสาวโสพิศ สงประสพบางบ่อวิทยาคมรร.สิชลประชาสรรค์ สพม.นครราชสีมา พัทลุง
30นางสาวพิชญาภัค ส้มสายสมุทรปราการรร.ดาจงพิทยาสรรค์ สพม.บุรีรัมย์
31นายมงคล บุญคำภาป้อมนาคราชสวาทยานนท์โรงเรียนธาตนารายณ์วิทยา สพม.สกลนคร
32นายวรรณกร หงษ์อินทร์ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกรร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม กทม. เขต 2
33นายมารุต มิสกี้หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์รร.บ้านห้วยหญ้าเครือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
34นางสาวนงเยาว์ จิตหาญบางพลีราษฎร์บำรุงรร.บ้านป่ากล้วย สพป.สุโขทัย เขต 2
35นายธนภณ ไชยเยศดอนฉิมพลีวิทยาคมรร.ปลวกแดงพิทยาคม สพม.ชลบุรี ระยอง
36นางสาวบัวตอง ดาทองเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการรร.ประสามวิทยาคาร สพม.สุรินทร์
37นางสาวกฤษติการ์ เพลินพร้อมปทุมคงคารร.หนองแวงวิทยาคม สพม.สุรินทร์
38นางสาวพิมพ์ใจ วิเศษนครสมุทรปราการรร.บ้านห้วยดาถา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
39นางสุกัญญา สีมาพลราชวินิตบางแก้วรร.เซิมพิทยาคม สพม.หนองคาย
40นางสาวสุพรรษา พันนาวัดโสธรวรารามวรวิหารรร.บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
41ว่าที่ร้อยตรีหญิงชาญนรี พลชัยมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรารร.จินดาวิทยาคาร 3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
42นางสาวรัตติกาล เชื้อบัณฑิตพนมสารคาม ( พนมอดุลวิทยา )รร.วัดพิบูลสัณหธรรม สพป.ชลบุรี เขต 3
43นางสาวเจนจิรา บ่าพิมายวัดโสธรวรารามวรวิหารรร.หนองกราดวัฒนา สพม.นครราชสีมา
44ว่าที่ร้อยตรีอุเทน ว่าถูกใจสนามชัยเขตรร.บ้านท่าเลียบ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
45นางสาวปริญญาภรณ์ บุษบากรพนมสารคาม ( พนมอดุลวิทยา )รร.บ้านศรีเจริญทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
46นางสาวธัญพิมล อาภัยดัดดรุณีรร.วัดใหม่บางคล้า สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
47นางเปรมกมล ทัพเทพเทวินทร์นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการรร.วัดหนองเค็ด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
48นายอรรถพล คำรอดวัดโสธรวรารามวรวิหารรร.วัดคงคาราม สพป.ชัยนาท
49นางสาวไอยวรินทร์ มั่นกำเนิดดัดดรุณีรร.วังสมบูรณ์วิทยาคม สพม.สระแก้ว
50นางสาวสุพัตรา กันเมฆดอนฉิมพลีวิทยาคมรร.ทัพราชวิทยา สพม.สระแก้ว
51นางสาวพรทิพย์ เครือแสงวัดทรงธรรมรร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ สพม.ชลบุรี ระยอง
52นางสาวกรรณิภา กองสุขมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรารร.บ้านสวาย สพป.สุรินทร์ เขต 1
53นางสาวธนัญญ์วรัชย์ บูรณ์เจริญการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์( อนุสรณ์วันเด็กแห่งรร.บ้านหนองกัว สพป.สุรินทร์ เขต 1
54นายเทวินทร์ แดงพรมวัดโสธรวรารามวรวิหารถึงแก่กรรม 
55นายสมจิตร เรืองรักษารร. บ้านหนองโคก สพม.นครราขสีมา
56นางสาวเสมอแข นะเรนสดสมุทรปราการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึ
57นางสาวเปรมวดี พลลาภนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรร.บ้านหนองบัวแดง สพป.อุดรธานี
58นางสาวรัตติยา สังขรัตน์ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกขาดไปสพม.นครศรีธรรมราช สพม.นครศรีธรรมราช
59นางภัทร์ชฎา มิสกี้บางบ่อวิทยาคมขาดไปสพป.นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา