ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวปิยนุช ชายสวัสดิ์มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ลาออกจากราชการ 
2นางสาวธนิตา หมาดนุ้ยสตรีสมุทรปราการสพป.สมุทรปราการ เขต 2 สพป.สมุทรปรากาาร เขต 2
3นางปัทมา สาธุเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2สพป.ระยอง เขต 2 สพป.ระยอง เขต 2
4นายณรงค์เดช ประจันทร์เสนดัดดรุณีสพป.ฉช เขต 1 สพป.ฉช.เขต 1
5นายธนกร ชุ้นตระกูลมัธยมวัดด่านสำโรงวิทยาลัยการอาชีพนครนายก สถาบันการอาชีวภาคกลาง 3
6นางวัลลิกา หวันวงศ์ราชสาส์นวิทยาลาออกจากราชการ 
7นางสาวสุพิชฌาย์ สุนทรพูลเจริญวิทยาคมลาออกจากราชการ 
8นางสาวนูรลัยลา สะลีบองเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการลาออกจากราชการ 
9เทพศิรินทร์ สมุทรปราการรร.วัดบางเพรียง สพป.สมุทรปราการ เขต 2
10นายอคิน แก้วกระจ่างบางบ่อวิทยาคมรร.บ้านชุมชน สพป.นครราชสีมา เขต 6
11นางสาวอักษราภัค ธนะวรรณโนปทุมคงคาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพป.ปธุมธานี เขต 2
12นางสาวสุพัตรา จ้อยเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทราลาออกจากราชการ