ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายเสกสรรค์. ปิติกรณ์ราชวินิตสุวรรภูมิลาออกจากราชการ 
2นางวัลลยา เศรษฐโศภณดัดดรุณีลาออกจากราชการ 
3นายสันติศักด์ แสวงศิริผลดัดดรุณีลาออกจากราชการ 
4นายเฉลิมศักดิ์ มังกรานนท์ชัยไผ่ดำวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกลาออกจากราชการ 
5นางสาวไพวัลย์ จำปามูลเทพศิรินทร์ สมุทรปราการโรงเรียนสิงห์สมุทร สพม.ชลบุรี ระยอง