ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2566
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายธนกฤต สุขผึ้งพุทธิรังสีพิบูลลาออกจากราชการ 
2นางสาวสุภาพร สิทธิมงคลเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม.ขอนแก่น
3นางสาวกนกวรรณ ประทุมกุลพูลเจริญวิทยาคมโรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ภูเวียง สพป.ขอนแก่น เขต 5
4นางสาวลักขณา ศรีรักษาเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการรร.คำบอนวิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
5นางฐิติกาญจน์ บุญประดิษฐ์ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกโรงเรียนบ้านสงน้ำเดื่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
6นางสาวสุนันท์ แสงทองเทพศิรินทร์ สมุทรปราการรร.เฉลิมพระเกียรติฯ สพม. กำแพงเพชร
7นางสาวมัณฑนา วิหกวัดโสธรวรารามวรวิหารรร.โกสัมพีวิทยา สพม.กำแพงเพชร
8ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชฎาพร กันเสนาะปทุมคงคารร.เบญจมราชูทิศ สพม. จันทบุรี ตราด
9นายวรายุทธ ทวีธรรมราชวินิตบางแก้วรร.เบญจมานุสรณ์ สพม.จันทบุรี ตราด
10นางพชรพรรณ คงครบพนมสารคาม ( พนมอดุลวิทยา )รร.สันป่าตองวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
11นางสาวจุฑามาศ ชนะภัยปทุมคงคาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ สพม. เชียงใหมม่
12นางสาววรัทยา อินบุญสมุทรปราการโรงเรียนภาวิยะวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่
13นางศศิธร นาอุดมเปร็งวิสุทธาธิบดีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 3
14นางปัณณพร ตั้งรุจิกุลนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการรร.รัตภูมิวิทยา สพม. สงขลา สตูล
15นางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนาผาณิตวิทยาโรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม.กทม.เขต 1
16นางสาวลลิตา บุญชำนิบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการรร.สตรีวิทยา สพม. กทม. เขต 1
17นางสาวชวิศา บุญสินธ์ราชวินิตสุวรรภูมิรร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉช . เขต 1
18นายอธิษฐ์ กวินวิศิษฐ์ราชวินิตบางแก้วรร.ทาชุมเงินวิทยาคาร สพม.ลำปาง ลำพูน
19นางสาวกรกฎ เกตุมณีราชวินิตสุวรรภูมิรร.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
20นางสาวหทัยภัทร สุขสว่างราชวินิตบางแก้วรร.มาบดาพุตพันพิทยาคาร สพม.ชลบุรี ระยอง
21นายวัชรพงศ์ หวัดเพชรปทุมคงคารร.ชัยบุรีพิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
22นางสาวรัตติยา จันทร์เอียดนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
23นางสาวลัดดาวัลย์ เสือน้อยนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรร.เคียนชาพิทยาคม สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
24นางสาวมนเทียร ลุนสูงยางบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการรร.ฤทธิยะวรรณาลัย สพม.กทม. เขต 2
25นางสาวศรีสุดา ปัญจะรักษ์พูลเจริญวิทยาคมรร.สีกัน ( วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) สพม.กทม. เขต 2
26นายอาทิต วัฒนานนท์บางพลีราษฎร์บำรุงรร.วัดบางพลีใหญ่ใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2
27นางสาวสุภาพร ธนะขว้างบางพลีราษฎร์บำรุงวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวิศึกษาภาคเห
28นายสัญญา ศรีสุลัยมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรารร.บ้านดอนโอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
29นายธีรวุธ วณิชาติบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการรร.กันทรวิชีย สพม.มหาสารคาม
30นางสาวลัดดาวัลย์ พุทธานุเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการรร.เชียงยืนพิทยาคม สพม.มหาสารคาม
31นายสุรเดช นิกรรัมย์สนามชัยเขตรร.กระสังพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
32นางสาวกัลยา ทานกระโทกสตรีสมุทรปราการรร.หนองกี่พิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
33นางสาวอิงฟ้า สวามิชัยบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการรร.พุทไธสง สพม.บุรีรัมย์
34นางสาวชัญญานุช ดาด้วงเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการรร.กมลาไสย สพม.กาฬสินธุ์
35นางศศิตา ศรีสมสมุทรปราการรร.ปราจีนกัลยาณี สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
36นางสาวปรารถนา ละบุญเรืองเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการรร.กบินทร์วิทยา สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
37นายณัฐภัทร แป้นศิริบางบ่อวิทยาคมรร.สามชุกรัตนโพธาราม สพม.สุพรรณบุรี
38นางสาวปกฉัตร แช่มช้อยราชวินิตสุวรรภูมิรร.วังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม.สุพรรณบุรี
39นายตั้ม พลเจริญชัยไผ่ดำวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรร.แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม.เชียงราย
40นางสาวปาณิสรา แสงจันทร์บางบ่อวิทยาคมรร.แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม.เขียงราย
41นางเกษร ผลบุญปทุมคงคารร.บ้านนา "นายกพิทยาการ" สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
42นางสาวรุ่งอรุณ ภิรมย์กิจราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกรร.จัตุรัสวิทยาคาร สพม.ชัยภูมิ
43นางสาวอัมภัสชา คล้ายเจ็กบางบ่อวิทยาคมรร.เทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูมิ
44นายชัยณรงค์ พรหมมาวันสตรีสมุทรปราการรร.สันติบูรณะ เพชรบุรี สพม.เพชรบุรี
45นางสาวบัณฑิตา พยนต์ยิ้มเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน สพป.เพชรบุรี เขต 2
46นางสาวเดือนเต็ม พงษ์มาราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกรร.บ้านคุงวิทยา สพม.อุดรธานี
47นายเอกฉัตร เกตุแก้วหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์รร.บ้านท่าแร้ง ( สหราษฎร์ ) สพป.เพชรบุรี เขต 1
48นางสาวอรดา ชูเชิดราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกโรงเรียนขุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย
49นายณัฎฐนนท์ เพิ่มสันเทียะมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคมรร.บ้านมะขามเฒ่า สพป.นครราชสีมา เขต 1
50นางสาวสุดารัตน์ วิสุทธิศาสตร์พูลเจริญวิทยาคมรร.เติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 4
51นางสาวรุ้งตะวัน พุทธโฆษ์ราชวินิตบางแก้วรร.กันทรารมณ์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
52นางสาววาสนา จันทะวิลักษ์บางพลีราษฎร์บำรุงรร.ท่าบ่อ สพม.หนองคาย
53นายอภิชิต สุธาวานวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการรร.เวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
54นางสาวปัทมาวดี คงเมืองพูลเจริญวิทยาคมรร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ สพม.ลำพูน ลำปาง
55นายพรัสพล สมศิลานวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรร.แม่เมาะวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน
56นางสาวปวริศา ผ่านภูวงษ์ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกรร.วัดป่าประดู่ สพม.ชลบุรี ระยอง